Teknologirådet om Online Gambling

Jeg er sterkt imot Giske’s forslag om å stoppe betaling til utenlandske nettsider, selv om det ikke vil ha store invirkninger på min hverdag, da det er enkelt å gå rundt et slik lovverk.

Uansett; Jeg synes Teknologirået har en del gode punkter.
‘Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal vurdere muligheter og konsekvenser ved ny teknologi’

Her er hva Teknologirådet skrev til Kultur- og kirkedepartementet våren 2008.
"Høringsuttalelse – forslag til forbud mot medvirkning til
fjernspillvirksomhet

Vi viser til høringsbrev datert 13. november 2007, og vil med dette gi et innspill til
forslaget om forbud mot medvirkning til fjernspillvirksomhet.

Teknologirådet er et uavhengig offentlig organ for teknologivurdering. Rådet skal
vurdere muligheter og konsekvenser ved ny teknologi, fremme offentlig debatt om
teknologiutviklingen, og gi råd til Stortinget og øvrige myndigheter.

Teknologirådet gjennomførte i 2007 prosjektet ”Regulering av pengespill på internett”.
Prosjektet drøftet hvordan norske myndigheter mest effektivt kan regulere pengespill
på internett for å forebygge og begrense problemer med spillavhengighet.
Anbefalingene ble utarbeidet i samarbeid med en ekspertgruppe med medlemmer fra
Statens institutt for rusmiddelforskning, Kripos, Norges pokerforbund, Kluge
advokatfirma og DnB NOR (se vedlegg). Vårt høringsinnspill er basert på vurderinger
fra dette prosjektet.

Regulering av pengespill fornuftig

Teknologirådet slutter seg til departementets ønske om å regulere pengespill å
internett. Slik regulering kan forebygge kriminalitet, skjerme barn og unge, og
forebygge spillavhengighet. Mht. avhengighet er det åpenbart at flere nettspill har
avhengighetsskapende trekk: høy tilgjengelighet, kort tid mellom innsats og gevinst,
og høyt tempo i spillene. Det er enkelt å betale og spillene fremstår som tiltalende.
Spillavhengighet kan føre til blant annet ødelagte familierelasjoner, økonomiske
problemer, redusert arbeidsevne og depresjon.

Betydelige omgåelsesmuligheter ved forbud mot betalingsformidling

Departementets lovforslag innebærer et forbud mot betalingsformidling ved såkalte
fjernspill. Teknologirådet mener en slik regulering vil kunne ha en viss effekt i å
demme opp for fjernspill. Likevel tror vi reguleringen primært vil kunne begrense nyrekruttering av spillere, og i liten grad påvirke spillere som allerede har utviklet
problematisk spillatferd.

Årsaken til dette er at et forbud mot betalingsformidling er lett å omgå. For det første
vil sperring basert på såkalte MCC-koder være enkle å omgå. Koden tildeles av den
enkelte finansinstitusjon som formidler betalinger til og fra et selskap, på bakgrunn av
informasjon fra selskapet om selskapets egen virksomhet. Et spillselskap kan derfor
omgå en regulering ved å oppgi en annen type virksomhet, og dermed vil ikke en norsk
finansinstitusjon som overfører penger til eller fra dette selskapet vite at det dreier seg
om nettspill.

Elektroniske lommebøker er en betalingsform som også kan brukes til å omgå forbud
rettet mot betalingskort. Lommebøkene tilbys av nettselskaper hvor man kan sette inn
penger, og så formidler de betaling dit kunden ønsker. Det finnes mange slike sel-
skaper, som PayEx, Paypal og Payson. I prinsippet kan man sperre betaling til og fra
slike selskaper med MCC-koder, men det vil ramme betaling for legitime varer og
tjenester. Dessuten bør man stille seg spørsmålet om ikke effekten av reguleringen vil
avta ettersom bruk av elektroniske lommebøker blir mer og mer vanlig, og dermed
flere og flere får kjennskap til denne omgåelsesmuligheten.

Dersom spill betales ved bankoverføring direkte mellom spillerens og spillselskapets
konti gis det lite eller ingen informasjon om mottagers virksomhet, spesielt hvis mot-
taker er i utlandet. Det vil være vanskelig og svært ressurskrevende å spore hvilken
virksomhet det betales til, og et effektivt kontrollsystem vil antakelig kreve bredt inter-
nasjonalt samarbeid.

Teknologirådet vil også påpeke at dersom et betalingsforbud fører til økt bruk av
elektroniske lommebøker kan dette skyve pengestrømmen fra betalingsnettverk som
bank- og finansinstitusjoner kontrollerer ut i virtuelle nettverk som er vanskelige å
kontrollere. Det er også grunn til å tro at kriminelle raskt og enkelt vil ta i bruk de
metoder som finnes for å omgå et forbud mot betalingsformidling, og at en slik
regulering derfor vil ha liten kriminalitetsforebyggende effekt.

Alternativ regulering

Departementet gjennomgår i sitt høringsnotat hvordan enkelte andre land har valgt å
regulere pengespill ved å hindre betalingsformidling. Derimot gjennomgås ikke
alternative reguleringer. På bakgrunn av de mange og åpenbare omgåelses-
mulighetene ved et forbud mot betalingsformidling, mener Teknologirådet
departementet burde utkvittert hvorfor andre reguleringsformer ikke er valgt.

Et slikt alternativ kan være et lisenssystem for fjernspill, der tilbydere av nettspill og
nøkkelpersoner i disse må ha en lisens utstedt av myndighetene. Et slikt system ble 1.
januar 2007 innført i England. For å få lisens må tilbyderne tilfredsstille en rekke krav
utformet for bl.a. å begrense omfanget av spill, fange opp uheldig spilleatferd,
verifisere spilleres identitet og alder, og opplyse om farene for spilleavhengighet. Et
kontrollsystem er etablert for å vurdere om lisensvilkårene overholdes. Ved mislighold
kan bøter ilegges, kravene skjerpes, eller lisens inndras.

Teknologirådet er klar over at en lisensordning vil kunne senke terskelen for nettspill,
men med dagens enkle tilgang til slike spill er det uklart om dette faktisk vil være
tilfelle. På den annen side vil slik regulering kunne øke mulighetene for kontroll med
den spillingen som faktisk foregår. Vi mener derfor departementet burd… departementet burde synliggjort hvorvidt en slik, og eventuelle andre alternative reguleringer er vurdert, og hvorfor de
eventuelt er forkastet.

Med vennlig hilsen
Tore Tennøe
Sekretariatsleder, Teknologirådet"

Se: http://www.teknologiradet.no/default.aspx?m=215

Nøkkelord fra artikkelen: Trond Giske, monopol, Norsk Tipping, gambling, poker, tipping, betting, lov, ulovlig, teknologirådet.

Comments are closed.