Fysisk aktivitet blant Nordmenn (Helsedirektoratet)

I 2008 og 2009 publiserte Helsedirektoratet to undersøkelser på Nordmenns fysiske aktivitetsnivå. Her er mine notater fra disse rapportene.

Faktaark om Fysisk aktivitet blant barn og ungdom, NIH – Helsedirektoratet:

– 75 % av jentene og 91 % av guttene på 9 år oppfyller anbefalingene om å være i min. 60 min fysisk aktivitet hver dag, mens kun 50 og 54 % av 15-åringene gjør det.

– Det er ingen forskjeller mellom barn med Norske foreldre og innvandrere.

– Det er regionale forskjeller, men de er usikre.

– Barn er i mindre aktivitet i helgene.

– Aktivitetsnivået til 9-åringer i Oslo har steget med 10 % for jentene og 5 % for guttene fra 2000 til 2006, men det var ingen endringer blant 15-åringene.

– Barn med foreldre som har høyere utdanning har bedre kondisjon enn barn med foreldre som har lavere utdanning. Det er ca 5 % forskjell mellom barn av foreldre med grunnutdanning sammenlignet med barn av foreldre med universitetsutdanning.

– Mellom 13 og 19 % av deltakerne i undersøkelsen ble klassifisert som overvektige eller som personer med fedme.

– Det er ingen forskjeller for overvekt og fedme i forhold til foreldrenes utdanning.

– 9-åringer fra områder med høy sosial posisjon i Oslo har lavere kroppsmasseindeks (KMI, BMI) enn barn fra områder med lav sosial posisjon.

Faktaark om Fysisk aktivitet blant voksne og eldre, NIH – Helsedirektoratet:

– De nasjonale anbefalingene er minst 30 minutter daglig moderat fysisk aktivitet, som kan være delt inn i blokker på minimum 10 min.

– Kun 20 % av voksne i Norge tilfredsstiller disse anbefalingene.

– Aktivitetsnivået er forholdsvis likt i de ulike aldersgruppene, med unntak av eldre over 70 år, som er mindre aktive. Det er ingen vesentlige forskjeller mellom kvinner og menn.

– Denne studien gir ved bruk av ActiGraph-aktivitetsmåler festet til kroppen, et objektivt bilde av aktivitetsnivået, og kommer fram til langt lavere aktivitetsnivå enn tidligere studier, som er basert på spørreskjemaer.

– Norge har en lav andel fysisk inaktive personer sammenlignet med de fleste andre land.

– Amerikanske menn i alderen 20-50 år har høyere totalt aktivitetsnivå, inkludert lavere intensitet, enn norske menn i samme alder (Troiano et al. 2008.)

– Aktivitetsnivået til de topp 10 % aktive er mer enn 4 ganger så høyt som de minst 10 % aktive.

– Personer med høyere utdanning har et høyere aktivitetsnivå sammenlignet med de med lavere utdanning, men det er ingen sammenheng hva gjelder inntekt.

– Befolkningen i Nord-Norge har et lavere aktivitetsnivå sammenlignet med Trøndelag, Sørlandet, Øst- og Vestlandet.

– Store kommuner (over 30 000 innbyggere) har et noe høyere aktivitetsnivå enn kommuner med 10-29 999 innbyggere.

– Voksne nordmenn er mindre aktive på vinteren, og mindre aktive når det regner.

– 79 % av deltakerne sier at de går tur, mens andre populære aktiviteter er treningsstudio og trening til musikk (39 %), sykling (34 %) og langrenn (25 %).

– Limitsjoner inkl. at personer med høyere sosioøkonomisk status er overrepresentert, noe man kan anta at har ført til at registrert aktivitet heller er for høyt enn for lavt.

– Selvrapportert kroppsvekt og høyde viste at 1% av deltakerne var undervektige, 50% ble klassifisert som normalvektige, 37% som overvektige, mens 12% ble klas- sifisert som fete/fedme/sykelig overvektige.

– De normalvektige deltakerne har et aktivitetsnivå som i gjennomsnitt er 10% høyere enn de overvektige og 28% høyere enn personer med fedme.

– Personer som aldri har røykt har gjennomsnittlig 14% høyere aktivitetsnivå enn røykere.

– Personer som rapporterte at de spiser minst fem porsjoner frukt og grønnsaker hver dag, hadde et 6% høyere aktivitetsnivå sammenlignet med dem som svarte at de spiser mindre enn fem porsjoner hver dag.

– Denne undersøkelsen slår fast at både sosial støtte, godt tilrettelagte nærmiljøer og psykologiske faktorer innvirker på voksnes fysiske aktivitetsnivå.

* Referanser: Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge, Helsedirektoratet, 2008 & Fysisk aktivitet blant voksne og eldre, Helsedirektoratet, 2009.

1) Fysisk aktivitet blant Barn og Unge kortversjon: Fysisk_aktivitet_blant_Barn_og_Unge_kortversjon.pdf

2) Fysisk aktivitet blant voksne og eldre: Fysisk_aktivitet_blant_voksne_eldre_kortversjon.pdf


Comments are closed